Bangkok Counselling Service บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส When you need to talk We listen
                                                       Bangkok Counselling Service                                                               บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส                                                                                                                                     When you need to talk                                                                                           We listen  

Bangkok Counselling Service |บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส

นักบำบัดของเรา|นวพรรษ เชื้อต่าย M Sc

นวพรรษ เชื้อต่าย

นักบำบัดของเรา นวพรรษ เชื้อต่าย ได้ร่วมงานกับบางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของทีม Thai Emotional Support Service อีกทั้งนวพรรษยังมีประสบการณ์ในการทำงานกับบาดแผลทางใจ และจิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์

 

นวพรรษจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาที่โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ หลังจากนั้นนวพรรษได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้มีประสบการณ์ฝึกงานในการดูแลผู้ป่วยใน ของวอร์ดจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อมานวพรรษได้รับทุนจากสมาคมอีเอ็มดีอาร์ ประเทศไทย สำหรับฝึกอบรมการทำจิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ ซึ่งในช่วงที่อบรมนั้น นวพรรษได้ฝึกการทำจิตบำบัดที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีหน้าที่ในการให้จิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ดังกล่าวในประเด็นที่เกี่ยวกับแผลทางใจ รวมทั้งให้การบำบัดที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน และสุขภาวะทางจิต

 

การศึกษาและการอบรม

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การฝึกอบรมการทำจิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ จากสมาคมอีเอ็มดีอาร์ ประเทศไทย (อยู่ระหว่างรอการรับรองเป็น EMDR Practitioner)

 

นวพรรษสนใจในการทำงานกับความทรงจำที่เจ็บปวด บาดแผลทางใจ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทำงานกับผู้ที่มีประสบการณ์การถูกทำร้ายร่างกาย จิตใจ การถูกละเลยทอดทิ้ง ผู้ที่ประสบการณ์การสูญเสีย รวมทั้งผู้ที่ประสบกับเหตุการสะเทือนขวัญอื่นๆ โดยใช้การทำจิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์

EMDR

 

Registered MBACP (Senior Accrediated) Registerred & Accrediated
EMDR now available in Thai only EMDR มีให้บริการเป็นภาษาไทย

What Clinic Award BadgeAwarded by WhatClinic.com

Position Available Now Hiring
Now Hiring Join our Team
Print Print | Sitemap
© Sala Som Group