Bangkok Counselling Service บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส When you need to talk We listen
                                                          Bangkok Counselling Service                                                               บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส                                                                                                                                     When you need to talk                                                                                           We listen  

บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส

นวพรรษ เชื้อต่าย MSc

นักบำบัดของเรา นวพรรษ เชื้อต่าย ได้ร่วมงานกับบางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของทีม Thai Emotional Support Service โดยนวพรรษมีประสบการณ์ในการทำงานกับบาดแผลทางใจ และการทำจิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์

นวพรรษจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาที่โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ หลังจากนั้นนวพรรษได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาผู้ป่วยในของวอร์ดจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อมานวพรรษได้รับทุนจากสมาคมอีเอ็มดีอาร์ประเทศไทย สำหรับการฝึกอบรมการทำจิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์

นวพรรษสนใจทำงานกับผู้ที่มีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบาดแผลทางใจ เช่น ผู้ที่มีโรคเครียดภายหลังเหตุการสะเทือนขวัญ ผู้ที่เคยมีประสบการณ์การถูกใช้ความรุนแรงหรือถูกทำร้าย มีประสบการร์สะเทือนใจในวัยเด็ก ประสบกับความสูญเสีย หรือผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์ที่ทำให้กลัวหรือเป็นโรคกลัว ฯลฯ นอกจากนี้นวพรรษ ยังสามารถทำงานกับผู้ที่ต้องการจัดการกับอารมณ์และความรู้สึก ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล เครียด กลัว โกรธ หรือคับข้องใจ เป็นต้น โดยการใช้เทคนิคการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางใจของจิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ นอกจากนี้นวพรรษยังสนใจทำงานกับผู้ที่มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้สุราและสารเสพติดอีกด้วย

การศึกษาและการอบรม:

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา คณะศึกษาสาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การอบรมการทำจิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ จากสมาคมอีเอ็มดีอาร์ ประเทศไทย (อยู่ระหว่างรอการรับรองเป็น EMDR Practitioner)
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต แขนงวิทยาการสารเสพติดและโรคทางจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Brainspotting Phase 1 & 2, Online Training, BSPUK.

 

นวพรรษสนใจในการทำงานกับผู้ที่ความทรงจำที่เจ็บปวด บาดแผลทางใจ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การทำจิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ และ Brainspotting สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Logo with name Logo
WhatClinic Patient Service Award
Blue Neon Now Hiring Sign Now Hiring
woman holding baby surrounded by thoughts and question marks Perinatal-Infant Mental Health
EMDR now available in Thai only EMDR มีให้บริการเป็นภาษาไทย
Print | Sitemap
© Sala Som Group