Bangkok Counselling Service บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส When you need to talk We listen
                                                          Bangkok Counselling Service                                                               บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส                                                                                                                                     When you need to talk                                                                                           We listen  

บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส

นวพรรษ เชื้อต่าย MSc

นวพรรษ เชื้อต่าย

นักบำบัดของเรา นวพรรษ เชื้อต่าย ได้ร่วมงานกับบางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของทีม Thai Emotional Support Service อีกทั้งนวพรรษยังมีประสบการณ์ในการทำงานกับบาดแผลทางใจ และจิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์

 

นวพรรษจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาที่โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ หลังจากนั้นนวพรรษได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้มีประสบการณ์ฝึกงานในการดูแลผู้ป่วยใน ของวอร์ดจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อมานวพรรษได้รับทุนจากสมาคมอีเอ็มดีอาร์ ประเทศไทย สำหรับฝึกอบรมการทำจิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ ซึ่งในช่วงที่อบรมนั้น นวพรรษได้ฝึกการทำจิตบำบัดที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีหน้าที่ในการให้จิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ดังกล่าวในประเด็นที่เกี่ยวกับแผลทางใจ รวมทั้งให้การบำบัดที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน และสุขภาวะทางจิต

 

การศึกษาและการอบรม

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การฝึกอบรมการทำจิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ จากสมาคมอีเอ็มดีอาร์ ประเทศไทย (อยู่ระหว่างรอการรับรองเป็น EMDR Practitioner)

 

นวพรรษสนใจในการทำงานกับความทรงจำที่เจ็บปวด บาดแผลทางใจ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทำงานกับผู้ที่มีประสบการณ์การถูกทำร้ายร่างกาย จิตใจ การถูกละเลยทอดทิ้ง ผู้ที่ประสบการณ์การสูญเสีย รวมทั้งผู้ที่ประสบกับเหตุการสะเทือนขวัญอื่นๆ โดยใช้การทำจิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์

EMDR

 

Woman leaning out the window ผู้หญิงกำลังเอนตัวออกไปนอกหน้าต่าง
EMDR now available in Thai only EMDR มีให้บริการเป็นภาษาไทย
Print Print | Sitemap
© Sala Som Group