Bangkok Counselling Service บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส When you need to talk We listen
                                                          Bangkok Counselling Service                                                               บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส                                                                                                                                     When you need to talk                                                                                           We listen  

บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส

ฉัตรดนัย ศรชัย MSEd

บำบัดของเรา ฉัตรดนัย ศรชัย กลับมายังเมื่อไทยและเข้านักร่วมกับเราในปี 2018 หลังจากสำเร็จการศึกษาที่เมือง New York ประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการให้คำปรึกษาเชิงฟื้นฟูด้านสุขภาพจิต (Rehabilitation Counseling in Mental Health) จาก Hofstra University ตอนนี้ฉัตรดนัย ได้รับการรับรองจาก Commission on Rehabilitation Counselor Certification (CRCC) โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็น Certified Rehabilitation Counsellor (CRC) ที่สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้มารับบริการได้อย่างตามมาตรฐานของ CRCC

 

ฉัตรดนัย กลับมายัง Bangkok Counselling Service อีกครั้งในฐานะนักบำบัด (qualified Counsellor) หลังจากที่ได้ให้บริการในตำแหน่ง Trainee Counsellor ฉัตรดนัยยังเป็นส่วนสำคัญของโปรแกรมบริการ Thai Emotional Support ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พยายามขยายการเข้าถึงการบริการให้คำปรึกษาแก่คนไทยในวงที่กว้างขึ้น

 

ฉัตรดนัย มีปร ะสบการณ์ในการทำงานกับผู้รับบริการที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและสารเสพติด หลักการในการให้คำปรึกษาของเขา มุ่งเน้นการทำงานโดยการประยุกต์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการในขณะที่ช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นได้บรรลุเป้าหมายด้านต่างๆของชีวิต รวมไปถึงการเรียนและอาชีพ ทฤษฏีที่ ฉัตรดนัย ยึดเป็นหลักในการทำงานด้านการให้คำปรึกษาคือ และ Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

 

วุฒิการศึกษาและการอบรมต่างๆของฉัตรดนัยมีดังนี้

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี 2014
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์บัณทิตในด้านการศึกษา สาขาวิชา การให้คำปรึกษาเชิงฟื้นฟูด้านสุขภาพจิต จาก Hofstra University, New York เมื่อปี 2018

นอกจากนั้น ฉัตรดนัย ยังมีความสนใจที่จะทำงานร่วมกันกับผู้ที่ต้องการการสนับสนุนในด้านการทำงานหรือการจ้างงาน การค้นหาหรือพัฒนาตนเองในด้านอาชีพ หรือการปรับตัวในการทำงานในองค์กรเดิมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือองค์กรใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้าทำงาน ฉัตรดนัยให้บริการในรูปแบบการให้คำปรึกษาแบบเดี่ยว การโค้ช (Coaching) และการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ ซึ่งเขาทำงานภายใต้จริยธรรมของ CRCC.

 

Logo with name Logo
WhatClinic Patient Service Award
Blue Neon Now Hiring Sign Now Hiring
woman holding baby surrounded by thoughts and question marks Perinatal-Infant Mental Health
EMDR now available in Thai only EMDR มีให้บริการเป็นภาษาไทย
Print | Sitemap
© Sala Som Group