Bangkok Counselling Service บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส When you need to talk We listen
                                                          Bangkok Counselling Service                                                               บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส                                                                                                                                     When you need to talk                                                                                           We listen  

บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส

นักบำบัดของเรา|คุณชวิศา ชาติสุวรรณ MA

คุณชวิศา ชาติสุวรรณ MA

นักบำบัดของเรา คุณชวิศา ชาติสุวรรณ เพิ่งกลับจากการไปศึกษาปริญญาโทต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขา Mental Health Counseling and Behavioral Medicine จาก Boston University School of Medicine เธอ เข้าร่วมงานกับบางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิสเพื่อพัฒนาโครงการจิตบำบัดในภาษาไทยและโครงการสำหรับวัยรุ่นโดย กำลังพัฒนาโครงการจิตศึกษาสำหรับโรงเรียนและสถาบันต่างๆโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กวัยรุ่น เพื่อให้ปัญหาที่เด็กวัยรุ่นต้องเผชิญขณะที่กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้รับ ความสำคัญและความสนใจ เวิร์คชอปของเราจะเป็นพื้นที่สำหรับวัยรุ่นได้มีโอกาสศึกษาพิจารณาปัญหาที่ เกิดขึ้นหรือที่มีการกล่าวถึงขณะผ่านขั้นตอนการบำบัดและการให้การสนับสนุน ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก

ประสบการณ์การศึกษาและอบรมของเธอมีดังนี้

  • ปริญญาตรี สาขาเอกด้านจิตวิทยาและโทด้านชีววิทยาจาก Clark University
  • ปริญญาโท ด้านจิตวิทยาการปรึกษาและบำบัด (Mental Health Counseling and Behavioral Medicine) จาก Boston University School of Medicine

หาก จะกล่าวถึงด้านการเรียนและอบรมของคุณชวิศา เธอมีประสบการณ์หลากหลาย ทั้งการทำงานร่วมกับวัยรุ่นที่มีประวัติทำร้ายตัวเอง มีอารมณ์แปรปรวน มีประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรง เด็กที่รับการวินิจฉัยว่ามีอาการสมาธิสั้น (ADHD) และ อาการทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมอื่นๆ คุณชวิศา สามารถให้การบำบัดแบบทั้งครอบครัว แบบตัวต่อตัวรวมทั้งแบบกลุ่มทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ประสบการณ์ของเธอและการยึดหลักการให้ผู้เข้ารับการบำบัดเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎีว่าด้วยการให้คำปรึกษาครอบครัว (family systems theory and practice) เธอ สามารถให้คำปรึกษาผู้ใหญ่ที่ต้องการการบำบัดเป็นภาษาไทยและคู่รักต่าง วัฒนธรรมที่ต้องการการบำบัดในทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เธอประจำอยู่ที่สำนักงานสาขาสีลมของเราและยังสามารถออกไปให้คำปรึกษานอกสถาน ที่ได้ตามที่เหมาะสม คุณชวิศาเป็นสมาชิกสมาคม  American Mental Health Counseling Association (AMHCA)  และดำเนินงานภายใต้ประมวลจริยธรรมของ  AMHCA ตลอดมา

Woman leaning out the window ผู้หญิงกำลังเอนตัวออกไปนอกหน้าต่าง
EMDR now available in Thai only EMDR มีให้บริการเป็นภาษาไทย
Print Print | Sitemap
© Sala Som Group