Bangkok Counselling Service บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส When you need to talk We listen
                                                          Bangkok Counselling Service                                                               บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส                                                                                                                                     When you need to talk                                                                                           We listen  

Bangkok Counselling Service |บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส

โครงการ Wellbeing

ข้อมูลสำหรับผู้ปกครองและอาจารย์

ช่วงวัย รุ่นคือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย ด้านกระบวนการคิด การรับรู้ รวมไปถึงด้านอารมณ์และสังคม ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดความเครียดและ เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องปรับตัวไม่ว่าจะเป็นตัววัยรุ่นเองหรือคนรอบข้างอย่างพ่อ แม่ ผู้ปกครอง พี่น้อง ครูอาจารย์และเพื่อนๆ อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้ยังเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและทางเลือกต่างๆที่จะ เข้ามาอีกด้วย ปัญหาต่างๆที่เด็กวัยรุ่นต้องเผชิญนั้นมีทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ ฮอร์โมน ความสับสนในตัวตน การควบคุมอารมณ์ ความเคารพในตัวเอง ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน เรื่องเพศและการใช้สารเสพติด

การให้คำปรึกษาทางด้านจิตใจจะสามารถช่วยให้พวกเขาได้รับรู้ถึงปัญหาที่ตนเองมี ได้ค้นหาตัวตนของตัวเอง ได้เรียนรู้ถึงอารมณ์ต่างๆที่ยากจะรับมือ เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมต่อภาระความรับผิดชอบและเป้าหมายของพวกเขาในอนาคต ทุกคนควรจะมีพื้นที่ในการแสดงความต้องการและความรู้สึกของตัวเองเพื่อที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถและมีความมั่นใจในตัวเอง

โครงการ Wellbeing ของบางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส มุ่งหมายที่จะให้ความสนับสนุนแก่เด็กวัยรุ่นในช่วงอายุ 11-18 ปี ใน 3 แนว ทาง อันได้แก่การมุ่งเน้นไปที่ตัวบุคคลโดยการให้ความสนับสนุนด้านอารมณ์และจิตใจ แบบตัวต่อตัว การมุ่งเน้นไปที่ครอบครัวโดยรวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย และการให้การสนับสนุนแบบกลุ่มผ่านทางโรงเรียน กิจกรรมกลุ่มและการให้สุขภาพจิตศึกษาของเรานั้นจัดขึ้นให้เหมาะสมกับ พัฒนาการแต่ละช่วงพัฒนาการของวัยรุ่น ทางเรายังสามารถจัดกลุ่มเฉพาะสำหรับโรงเรียนที่ต้องการจะเจาะจงหัวข้อใดหัว ข้อหนึ่งตามที่เหมาะสมกับอายุของเด็กแต่ละกลุ่มอีกด้วย


การมุ่งเน้นไปที่ตัววัยรุ่นแต่ละคน 

เพื่อที่จะสามารถระบุถึงสิ่งที่วัยรุ่นแต่ละคนต้องการในช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงโครงการ Wellbeing มีการให้ ความสนับสนุนการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวจากนักบำบัดของเราที่มีความเชี่ยว ชาญในงานเกี่ยวกับวัยรุ่น เรามีบรรยากาศที่เป็นกันเองและเอื้อต่อการแสดงออกทางความคิด ทางอารมณ์ความรู้สึก และทางความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับความรู้สึกสับสนต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจและ ชีวิตของเด็กเหล่านั้น เพื่อที่ให้เด็กแต่ละคนได้เข้าใจตัวเองและโลกรอบตัวของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น จะมีการนัดพบทุกอาทิตย์ครั้งละ 45-60 นาที โดยเริ่มจาก 6 ครั้ง ก่อน ในการพบกันครั้งแรกจะเป็นโอกาสให้เด็กได้ซักถามนักบำบัดของเราในเรื่องต่างๆ ที่จะมีส่วนทำให้พวกเขาตัดสินใจเข้าร่วมการบำบัดกับเราหรือไม่ก็ตาม นักบำบัดจะพยายามตอบคำถามอย่างสุดความสามารถ หลังจากผ่านการพบครั้งแรกแล้ว พวกเขาสามารถกลับไปปรึกษากับผู้ปกครองก่อนได้ว่าจะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ กับเราหรือไม่

ในขั้นแรกจะเริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ในการบำบัดรักษาระหว่างตัววัยรุ่นและนักบำบัด อาจจะมีการต่อต้านจากพวกเขาบ้างเนื่องจากพวกเขาอาจจะยังไม่รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้มาร่วม โครงการครั้งนี้ และอาจจะไม่รู้ตัวถึงปัญหาต่างๆที่พวกเขากำลังเผชิญ จึงไม่เห็นความจำเป็นในการเข้าร่วม แต่ว่าการที่พวกเขาจะได้มีโอกาสได้พบกับใครสักคนที่มีความเป็นกลาง มีความตั้งใจจริงที่จะให้ความช่วยเหลือ รับฟังและพยายามที่จะเข้าใจถึงความกลัดกลุ้มและความกังวลต่างๆที่พวกเขามี จะเป็นการสร้างประสบการณ์ดีๆด้านทักษะทางด้านสังคมและการสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีและมีคุณค่ากับบุคคลรอบข้างให้แก่พวกเขา ในโครงการจะมีกิจกรรมต่างๆให้เข้าร่วม เช่น การเล่นเกมต่างๆ การทำงานศิลปะ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การแสดงออกทางความคิดเห็น กิจกรรมเหล่านี้มุ่งหมายเพื่อให้เด็กวัยรุ่นที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสสำรวจความคิด ความรู้สึกและไอเดียต่างๆ รวมถึงการได้ทดลองควบคุมความเครียดและความโกรธ เช่นการฝึกควบคุมลมหายใจ พวกเขาจะได้เรียนรู้เทคนิคและมีเครื่องมือที่จะให้ช่วยรับมือกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้เมื่อพบเจอในชีวิตจริง

ผู้ที่ เข้าร่วมโครงการด้วยความตั้งใจและร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอจะมีความเข้าใจใน ตัวตนและความต้องการของตัวเอง พวกเขายังสามารถนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการสื่อสารความต้องการของ ตนเองกับผู้ปกครองและครูอาจารย์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆโดยสามารถตัดสินใจในเรื่อง ต่างๆอย่างมีความรับผิดชอบ นอกเหนือไปจากนี้ เด็กวัยรุ่นเหล่านี้จะเปลี่ยนมุมมองต่อการขอความช่วยเหลือหรือการสนับสนุน จากผู้อื่นว่าไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไป และยังจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่ากับผู้อื่นได้


Wellbeing สำหรับบุคคลในครอบครัว

ช่วงวัยรุ่นไม่ใช่ช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับตัวของวัยรุ่นเอง เพียงฝ่ายเดียว แต่ยังเป็นช่วงเวลาที่พ่อ แม่และบุคคลต่างๆในครอบครัวก็ต้องผ่านความเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน การที่เด็กวัยรุ่นต้องการตัดสินใจในเรื่องต่างๆด้วยตัวเองอาจถูกมองว่าเป็น การหัวรั้นในสายตาผู้ใหญ่ เนื่องจากทางฝ่ายผู้ปกครองก็ต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างความต้องการส่วน บุคคลของสมาชิกแต่ละคนและความต้องการโดยรวมของครอบครัว

โครงการ Wellbeing สำหรับ บุคคลในครอบครัวจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาและเปิด เผยระหว่างเด็กวัยรุ่นและสมาชิคคนอื่นๆในครอบครัว สำหรับเด็กบางคน นี่คือโอกาสที่พวกเขาจะได้แสดงความคิดเห็นของตนเองให้ผู้ปกครองรับรู้ สำหรับบางคนนี่อาจ จะเป็นโอกาสที่ผู้ปกครองจะได้ให้ความสนับสนุนและเป็นช่องทางให้ได้พูดคุยถึง ความปัญหาที่สร้างความกังวลใจต่างๆ บุคคลที่ใกล้ชิดในครอบครัวควรจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมไปถึงพี่น้องด้วย กิจกรรมร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวและกิจกรรมในการสร้างความเป็นทีมต่างๆจะ เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาการสื่อสารระหว่างกันรวมไปถึงการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ในขณะเดียวกันจะมีการสอดแทรกเทคนิคในการสังเกตปัญหาหรือเรื่องต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้และเทคนิคในการจัดการกับเรื่องเหล่านั้นได้อีกด้วย

หาก คุณคือพ่อแม่ หรือผู้ปกครองของวัยรุ่นที่ต้องการพบกับนักบำบัดของเราเพื่อพูดถึงถึงความ กังวลต่างๆที่คุณมีหรือเพื่อประเมินว่าเรามีความเหมาะสมและสามารถให้ในสิ่ง ที่คุณต้องการในการดูแลบุตรหลานของคุณหรือไม่ คุณสามารถติดต่อกับเราเพื่อนัดหมายเวลาได้ทุกเมื่อ การทำเช่นนี้จะมีประสิทธิภาพและให้ประโยชน์มากหากได้มีการจัดขึ้นก่อนที่ตัว เด็กวัยรุ่นจะมาพบและพูดคุยกับนักบำบัดด้วยตนเอง


 โครงการ Wellbeing สำหรับกลุ่ม

นอกเหนือจากกิจกรรมตัวต่อตัวและกิจกรรมสำหรับครอบครัวแล้ว โครงการ wellbeing มี กิจกรรมสำหรับกลุ่มวัยรุ่นและโปรแกรมให้ความรู้ด้านจิตศึกษาเกี่ยวกับปัญหา ในการพัฒนาและปัญหาด้านจิตใจที่เหมาะสมตามช่วงอายุของกลุ่มนั้นๆ โดยหัวข้อมีดังเช่น การเรียนรู้และเข้าใจช่วงเวลาการเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ปัญหาการค้นหาตัวตนของวัยรุ่น การเคารพในตัวเอง ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์

โครงการ นี้จะสร้างพื้นที่ให้เด็กวัยรุ่นที่เข้าร่วมแต่ละคนมีความสบายใจที่จะร่วม กันสร้างความเข้าใจในปัญหาที่แต่ละคนก็ต่างมีคล้ายๆกัน หรือเป็นโอกาสได้ถามคำถามต่างๆที่อาจจะไม่กล้าถามในที่อื่น นอกจากนี้ยังได้ พูดคุยถึงสิ่งที่ทำให้พวกเขาเกิดความกังวลใจและนำไปสู่การช่วยการสร้างหนทาง ที่จะนำไปสู่คำตอบให้กับปัญหาที่ยากต่อการตัดสินใจเหล่านั้นซึ่งพวกเขาล้วน จะต้องพบเจอตลอดเส้นทางในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยที่จะใช้วิธีมอบความรู้ และใช้การศึกษารูปแบบที่ไม่เป็นทางการเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับกลุ่มวัยรุ่น

กิจกรรมของแต่ละกลุ่มจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือแต่ละโรงเรียน ก่อนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติ จะมีการเสนอโครงร่างของกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบก่อน โดยจะมีการออกแบบให้เหมาะสมกับบุคลากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

แต่ ละกลุ่มควรจะต้องมีการตกลงเรื่องเวลาและการนัดพบในแต่ละอาทิตย์ควรเป็นเวลา เดิม ทางเราสามารถจัดโปรแกรมแบบเร่งรัดทั้งในแบบที่ผู้เข้าร่วมต้องพักด้วยกันจน จบโปรแกรมหรือแบบเช้าไป เย็นกลับ ไม่ว่าแต่ละกลุ่มจะตกลงกันว่าจะมีลักษณะอย่างไรการเข้าร่วมกิจกรรมควรจะมี เป้าหมายตามที่จะกล่าวต่อไปด้านล่าง


ผู้เข้าร่วมกลุ่ม Wellbeing จะมีโอกาสได้ :
 • ศึกษาหัวข้อและปัญหาต่างๆที่มักเกิดขึ้นตามวัยที่เหมาะสมของกลุ่มนั้นๆ โดยอาจเป็นหัวข้อที่ได้รับการแนะนำมาจากทางโรงเรียนหรือหัวข้อและคำถามต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการร่วมกิจกรรม
  
 • พัฒนาความเข้าใจและความรับรู้ถึงการพัฒนาด้านต่างๆของสิ่งรอบตัวของพวกเขา
  
 • ได้รับความชัดเจนและข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยเกี่ยวกับเรื่องตัวตน รวมไปถึงมีการเปิดโอกาสสำหรับคำถามที่อาจจะมาจากคนใดคนหนึ่งหรือจากกลุ่มโดยรวม
  
 • มี การส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นและเปิดใจที่จะรับฟังและ เข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่นผ่านทางการร่วมกันพูดคุยในหัวข้อที่ต้องใช้ความ คิดต่างๆ
  
 • พัฒนา ความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนๆผ่านกิจกรรมพูดคุยถึงประสบการณ์ของแต่ละคนตาม กิจกรรมต่างๆของโครงการ รวมทั้งการสะท้อนถึงความสัมพันธ์กับคนนอกกลุ่มโครงการด้วย
  
 • มีส่วนร่วมทางความคิดในกิจกรรมของโครงการผ่านการประเมินเป็นระยะ ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนหรือเหตุการณ์และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินกิจกรรมจะถูกนำมาปรับใช้อีกด้วย
  
 • สามารถเข้าถึงการให้คำปรึกษาเพิ่มเติมกับ บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิสหรือที่ปรึกษาของทางโรงเรียนตามแต่ความเหมาะสม
  
เรา มีทางเลือกที่หลากหลายสำหรับกิจกรรมแบบกลุ่มและ เวิร์คชอปที่ให้ความรู้ด้านจิตศึกษา มีทั้งแบบครั้งเดียวหรือแบบต่อเนื่องในระยะสั้นและระยะยาว เราสามารถปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเพศ อายุ และสามารถจัดได้ตั้งในภาษาไทยและอังกฤษ เราสามารถมุ่งเน้นไปที่หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับวัยรุ่นหรือ ครอบครัวโดยเฉพาะ

กรุณาส่งอีเมล์มาที่ wellbeing@BangkokCounsellingService.com หากคุณหรือทางโรงเรียนมีความสนใจในกิจกรรมของเรา หรือหากต้องการข้อมูลรวมไปถึงหากคุณต้องการนัดหมายเวลาเพื่อพูดคุยกับเรา
Woman leaning out the window ผู้หญิงกำลังเอนตัวออกไปนอกหน้าต่าง
EMDR now available in Thai only EMDR มีให้บริการเป็นภาษาไทย
Print Print | Sitemap
© Sala Som Group