Bangkok Counselling Service บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส When you need to talk We listen
                                                       Bangkok Counselling Service                                                               บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส                                                                                                                                     When you need to talk                                                                                           We listen  

Bangkok Counselling Service |บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส

การบริการของเรา

ในการเข้ารับบริการให้คำปรึกษา หรือจิตบำบัด ทาง BCS เปิดรับบุคคลในทุกๆรูปบแบบที่สนใจเข้ารับการบริการจากเรา โดยการบริการของเราจะครอบคลุมไปถึงปัญหาในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

 

ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก
เรา ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาในความสัมพันธ์ เราสามารถให้คำปรึกษาทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบเป็นคู่เพื่อพูดคุยถึงความคาด หวังและความรับผิดชอบ หน้าที่ของแต่ละคน เรายังสามารถช่วยให้คู่รักสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคู่และรับรู้ถึงรูป แบบ พฤติกรรมซ้ำๆต่างๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณพัฒนาและก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ คู่รักจะมีความเข้าใจในกันและกัน และมีการสื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้น

ภาวะผิดปกติในการรับประทานอาหาร
เรา ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านการรับประทาน ยกตัวอย่างเช่น ทานมากเกินไปอย่างควบคุมไม่อยู่ ชอบอดอาหาร ชอบดื่ม ชอบให้อาเจียนหรือถ่ายท้องหลังอาหาร  ชอบ ควบคุมอาหาร ชอบทานเมื่อมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ที่มักจะรู้สึกผิดหลังทานอาหาร ผู้ที่หมกมุ่นกับเรื่องอาหารและน้ำหนักตัวและผู้ที่ออกกำลังมากจนเกินไป เราจะช่วยให้ผู้เข้ารับคำปรึกษาได้จัดลำดับความกังวลต่างๆและทำให้มีความคิด ในเชิงบวกกับอาหารและร่างกายของตนเอง ผู้รับการบำบัดจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคและทักษะการสังเกตปัญหาและความกังวลใจ ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ปัญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์
เรา ให้คำแนะนำแก่ผู้ชายที่มีปัญหาในชีวิตรัก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการไม่แข็งตัว การหลั่งเร็ว รวมไปถึงการเสพติดหรือควบคุมตัวเองไม่ได้ในเรื่องเพศ การเข้ารับการบำบัดและรับคำปรึกษา จะช่วยให้ผู้รับการบำบัดแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้จนสามารถมีชีวิตรักที่ สมบูรณ์และมีความสุข ผู้รับการบำบัดสามารถขอคำปรึกษาปัญหาด้านนี้ได้ ไม่ว่าจะมีคู่รักหรือไม่ก็ตาม

 

สุขภาพทางเพศและ HIV
เรามีประสบการณ์มากมายในการให้คำปรึกษาด้านนี้ โดยการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีเชื้อ HIV และ ต้องการเรียนรู้ผลกระทบของโรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและกับผู้คนรอบข้าง นอกจากนี้เรายังให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่กังวลใจว่าตนเองกำลังติดเชื้อนี้อีก ด้วย

 

การทารุณกรรมทางเพศ
เรา ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับการบำบัดที่เคยถูกทารุณกรรมทางเพศในวัยเด็ก โดยการใช้ความรู้สึกในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบมาจากเหตุการณ์ในอดีต เราอาจต้องพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เป็นไปเพื่อการค้นหาอารมณ์และความรู้สึกต่างๆที่กำลังส่งผลต่อการดำรง ชีวิตในปัจจุบันของผู้รับการบำบัดเท่านั้น

 

 

ยาเสพติด การเสพติดยาและแอลกอฮอล์
เรา ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านการเสพติดยา (ทั้งผู้ที่ได้รับยาตามใบสั่งยาจากแพทย์หรือไม่ก็ตาม) และผู้ที่ติดแอลกอฮอล์ รวมไปถึงผู้ที่กำลังพยายามรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในแง่มุมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นการที่ต้องยอมรับว่าพวกเขาจะไม่สามารถใช้ยาหรือเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในการเข้าสังคมได้อีกต่อไป หรือเพื่อช่วยให้พวกเขาลดปริมาณการใช้ให้น้อยลง ทฤษฎีการลดความอันตรายจากการใช้ยา (Harm Minimization Model)  นั้น เชื่อว่าพวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองโดยเลือก ใช้ข้อมูลต่างๆเท่าที่เราจะเข้าถึงได้ เรายังรู้อีกด้วยว่าการงดเว้นสิ่งเหล่านี้ คือทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะเมื่อไรก็ตามที่เรารับประทานสารเคมีใดๆเข้าไป มันย่อมส่งผลทั้งในแง่บวกและแง่ลบต่อร่างกายและสภาพจิตใจได้ เรายินดีให้คำปรึกษาทั้งในรูปแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มบำบัดแก่ใครก็ตามที่มี ปัญหาดังกล่าว

 

การรับมือกับความสูญเสียหรือความกระทบกระเทือนใจ
เรา ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ได้ผ่านเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่หรือผู้ที่ได้รับ ความกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรง เราจะมุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาในปัจจุบันโดยพยายามสังเกตสภาพจิตใจในปัจจุบัน อันเป็นผลเนื่องมาจากเหตุการณ์นั้นๆ อาจจะต้องมีการพูดคุยถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยเพื่อที่นักบำบัดจะได้ค้นพบ อารมณ์ความรู้สึกที่กำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณในปัจจุบัน

การค้นหาตัวตนทางด้านเพศและตัวตนของตนเอง
เรา ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีความสับสนในจุดยืนทางด้านเพศของตนเอง รวมไปถึงปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการรู้จักหรือยอมรับในตัวตน การทำงานของเราใช้หลักความเชื่อที่ว่าการเป็นบุคคลรักร่วมเพศ ไม่ว่าจะหญิงหรือชาย หรือผู้ที่รักร่วมทั้งสองเพศ (bisexual) เป็นเรื่องธรรมชาติและไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตใจ จากนั้นเราจะช่วยให้ผู้รับการบำบัดค่อยๆยอมรับนับถือตัวตนในแบบที่พวกเขาเป็น

 

ความกังวลด้านอารมณ์
เรา ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาทางอารมณ์ด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ความเศร้าหมอง ความเดียวดาย ความสิ้นหวัง ความรู้สึกไร้ค่า ความรู้สึกว่าไม่สามารถช่วยตนเองได้ ความซึมเศร้า ภาวะอารมณ์แปรปรวน รวมถึงผู้ที่สมาธิสั้นและผู้ที่มีความกลัว ความกังวล และความรู้สึกผิดมากผิดปกติ บ่อยครั้งที่อาการเหล่านี้ทำให้ผู้คนไม่สามารถใช้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ ได้อย่างเต็มที่และได้ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ต่างๆในชีวิต เราจะหาต้นเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่มากเกินไปต่างๆนั้น และแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อลดและควบคุมความกังวลอันเนื่องมาจากภาวะทางอารมณ์ เหล่านี้ให้ได้

 

Woman leaning out the window ผู้หญิงกำลังเอนตัวออกไปนอกหน้าต่าง
EMDR now available in Thai only EMDR มีให้บริการเป็นภาษาไทย
Print Print | Sitemap
© Sala Som Group